VOGSY Partner, Advanced Zoho en G Suite Partner

Privacy Statement

Dit is het privacy statement van GeeFirm BV te Amsterdam, handelsregisternummer 64209199, hierna: "GeeFirm" voor haar website www.geefirm.com (hierna: “GeeFirm Website”). Deze verklaring geeft u als gebruiker van de GeeFirm Website inzicht in de gegevens die GeeFirm verwerkt bij uw bezoek aan deze webpagina’s, de doeleinden waarvoor de wijze waarop ze verwerkt worden.  U kunt GeeFirm als volgt bereiken:


• Via e-mail: info@geefirm.com

• Via telefoon: +31 85 4837000 (tijdens werkdagen);

• Post: Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, Nederland


Dit privacy statement is niet van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die plaats heeft in het kader van het gebruik door of namens klanten van de diensten van GeeFirm. GeeFirm respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Links naar websites van derden
De GeeFirm Website bevat links naar websites van derden. Bij het aanklikken van deze links komt u op een andere website (hierna: “Derden Websites”). Daarop is niet het privacyreglement van GeeFirm, maar dat van de betreffende “Derden Websites” van toepassing. U dient uit het privacyreglement van deze derde inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. GeeFirm is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van deze Derden Websites.


Functionele cookies  

Om gebruikers van de GeeFirm Website in staat te stellen de volledige functionaliteit van de GeeFirm Website te gebruiken, plaatst GeeFirm kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals laptop, tablet, telefoon) dan wel haalt GeeFirm informatie op uit de browserinstellingen van haar gebruikers.

GeeFirm maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van gevraagde websites en bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn ‘load balancing’ cookies en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browser sessie.

Bewaartermijn  GeeFirm bewaart uw persoonsgegevens die zij heeft verkregen door middel van het gebruik van functionele cookies niet langer dan de betreffende browser sessie.

Analytische cookies GeeFirm maakt gebruik van analytische cookies teneinde het gebruik van de GeeFirm Website en diensten te kunnen analyseren. Voor een overzicht van de gebruikte cookies, zie deze pagina. Analytische cookies geven GeeFirm informatie over het gebruik van en navigatie binnen de GeeFirm Website. Met deze informatie kan GeeFirm de GeeFirm Website beter afstemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends analyseren en navigatie verbeteren. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan onze partner, Intracto te ‘s Hertogenbosch, om het gebruik van de GeeFirm Website te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen, die alleen aan ons worden verstrekt.

Google Analytics GeeFirm analyseert het gebruik van de GeeFirm Website en diensten via cookies van Google Analytics, met wie zij een verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Daarbij wordt slechts een deel van uw IP-adres geregistreerd en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc. Google Analytics cookies geven GeeFirm informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen GeeFirm en/of diensten. Daarmee kunnen we de Website en diensten verbeteren, afstemmen op behoeftes van gebruikers en trends en navigatiegedrag analyseren. De verzamelde informatie wordt verstrekt aan Google Analytics, om het gebruik van de GeeFirm Website en/of diensten te evalueren en statistische rapporten op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van verstrekte informatie vindt u via Privacy Policy of Google Analytics.


Social Media Cookies De GeeFirm Website bevat social media-knoppen van Facebook, Twitter en LinkedIn. Daarmee kunt u content op de GeeFirm Website delen met anderen via uw eigen social media account. Als u daarvan gebruik maakt, kan door de betreffende social media dienst één of meerdere cookies ter herkenning van u worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media account. Op dergelijk gebruik van social media websites zijn de betreffende voorwaarden van toepassing en uitdrukkelijk niet het privacyreglement van GeeFirm. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.

Geanonimiseerde gegevens Indien de gegevens zijn geanonimiseerd, kunnen deze eventueel langer bewaard worden door GeeFirm. Geanonimiseerd wil zeggen dat gegevens ontdaan zijn van elementen die het mogelijk maken om te weten dat deze betrekking hebben op u.


Communicatie 

Vragen en verzoeken Wanneer GeeFirm e-mail of andere berichten van u ontvangt met vragen of verzoeken gericht aan GeeFirm, zullen we die berichten, zolang nodig is, gebruiken om:

 1. uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden; en

 2. op basis van ons gerechtvaardigd belang te kunnen aantonen dat en hoe op uw verzoek is gereageerd. (In het geval u een klacht indient, kan GeeFirm door de Autoriteit Persoonsgegevens worden verzocht aan te tonen of en hoe op verzoeken is gereageerd).

Bewaartermijn
Zodra uw persoonsgegevens in uw bericht en het antwoord daarop voor de hierboven (in de vorige alinea) genoemde doeleinden niet meer nodig is, worden de persoonsgegevens gewist.

Andere beoogde ontvanger Berichten die GeeFirm van u ontvangt met een vraag of verzoek voor een klant van GeeFirm zullen door ons worden doorgezonden aan de betreffende klant indien en voor zover voor GeeFirm duidelijk is aan welke klant de vraag of het verzoek gericht is. GeeFirm kan uw contactgegevens en naam uit het toegezonden bericht gebruiken om nadere informatie op te vragen die nodig is voor de beoordeling van de beoogde ontvanger van het door u aan ons toegezonden bericht.

Nieuwsbrieven, whitepapers en andere informatiebladen Indien u iets wilt downloaden van de GeeFirm Website, vragen wij uw naam en e-mailadres. Om u - indien gewenst - ook per e-mail of telefoon te kunnen informeren over relevante producten en diensten van GeeFirm, zullen wij u enkele optionele gegevens vragen, zoals uw telefoonnummer, geslacht, organisatie- en functietitel.

Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het toesturen van onze nieuwsbrief, zullen wij uw naam en e-mailadres gebruiken om deze toe te sturen. Elke nieuwsbrief biedt u de mogelijkheid u uit te schrijven van de GeeFirm nieuwsbrief. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, zal GeeFirm registreren dat u zich voor de nieuwsbrief hebt afgemeld.

Bewaartermijn Indien u zich heeft afgemeld voor onze nieuwsbrief, verwijderen we uw – voor het toesturen van de nieuwsbrief verzamelde - gegevens.


Delen met derden GeeFirm deelt in de volgende gevallen uw persoonsgegevens met derden:

• Met onze verwerkers om het aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en conform dit privacy statement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging. Onze huidige verwerkers zijn Google Inc, Zoho Corporation en VOGSY BV;

• Aan bevoegde rechters, toezichthouders of andere officiële instanties als we te goeder trouw menen dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, of verstrekken van de door hen gevraagde gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving, noodzakelijk is voor een rechterlijke procedure of om te voldoen aan een afdwingbaar verzoek van betreffende officiële instantie;

• Aan externe IT-deskundigen en/of beveiligingsbureaus als we te goeder trouw van oordeel zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken of verstrekken van de door hen gevraagde gegevens noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang om fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen;

• Aan een onderneming waarmee GeeFirm fuseert, of aan wie sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen wordt verkocht of aan een onderneming die GeeFirm overneemt. Wij zijn van oordeel dat we een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verstrekken aan zo’n onderneming;

• Aan andere derden als we daartoe voorafgaand uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’).


Beveiliging 

GeeFirm waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. GeeFirm treft passende beveiligingsmaatregelen, zoals bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen en bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

GeeFirm verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overeenstemming met dit privacy statement. We blijven ons privacy statement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens it beleid zijn toegestaan.


Vragen en klachtenafhandeling 

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door GeeFirm, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan GeeFirm via de eerder (bovenaan dit privacy statement) aangegeven communicatiemogelijkheden in dit document,

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet

GeeFirm spant zich te goeder trouw in om op uw verzoek:

a) u te informeren over en inzage te verlenen in persoonsgegevens die GeeFirm van u verwerkt;

b) persoonsgegevens die GeeFirm van u verwerkt te corrigeren als deze niet correct zijn;

c) persoonsgegevens die GeeFirm van u verwerkt geheel/gedeeltelijk te verwijderen/wissen omdat:

 1. GeeFirm de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor diens doel waarvoor GeeFirm de persoonsgegevens heeft gekregen/verzameld;
 2. U uw toestemming om de persoonsgegevens te verwerken intrekt;
 3. U bezwaar maakt tegen de verwerking;
 4. De verwerking onrechtmatig is;
 5. GeeFirm de persoonsgegevens moet wissen op basis van de wet.
 6. De verwerking van de persoonsgegevens die GeeFirm van u verwerkt te beperken omdat
 7. Gedurende de periode dat GeeFirm controleert of de persoonsgegevens juist zijn waarvan u van mening bent dat ze onjuist zijn;
 8. De verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens;
 9. GeeFirm de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor diens doel waarvoor GeeFirm de persoonsgegevens heeft gekregen/verzameld maar u verzet zich tegen het wissen; of
 10. Gedurende de periode dat u wacht op een antwoord van GeeFirm naar aanleiding van uw bezwaar tegen een verwerking dat is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van GeeFirm;
 11. Indien de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang de verwerking stop te zetten omdat u bezwaar heeft tegen de verwerking];


Bezwaar tegen direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen het (verder) ontvangen van elektronische direct marketing berichten, zal GeeFirm, na in redelijkheid vastgesteld te hebben dat het verzoek van u afkomstig is, het verzoek inwilligen.

Intrekken toestemming. Hetzelfde geldt indien het verwerken van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming en u uw toestemming intrekt. Na intrekking van uw toestemming mogen uw persoonsgegevens - die worden verwerkt op basis van uw toestemming - niet langer meer worden verwerkt. Het intrekken van uw toestemming verandert niets voor de verwerking die al heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

Na intrekking van uw toestemming mogen alleen nog functionele cookies worden gebruikt. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te verlenen/gevraagde website te tonen. Andere cookies mogen na het intrekken van uw toestemming niet meer worden gebruikt. Het intrekken van uw toestemming verandert niets voor het gebruik van cookies die al heeft plaatsgevonden voor de intrekking.


GeeFirm hoeft niet aan elk verzoek te voldoen. GeeFirm kan uw verzoek weigeren indien:

a) GeeFirm het recht heeft om de verwerking voort te zetten;

b) U het verzoek op onredelijke manier herhaalt;

c) De afhandeling van het verzoek buitensporige technische inspanningen vergt;

d) De privacy van anderen in gevaar zouden worden gebracht; of

e) Uw verzoek in praktische zin vrijwel onuitvoerbaar is (bijvoorbeeld als uw verzoek betrekking heeft op gegevens die worden bewaard op back-up tapes).


Afhandeling verzoek Indien GeeFirm zo’n verzoek van u ontvangt, zal GeeFirm u vragen om uzelf te identificeren voordat we het verzoek inhoudelijk gaan afhandelen. Dit om te voorkomen dat iemand zich voordoet als u; en over uw persoonsgegevens komt te beschikken of deze laat wijzigen.

GeeFirm stuurt u een antwoord op uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan verlengd worden indien uw verzoek complex is. Een weigering om uw verzoek geheel of deels in te willigen, zal GeeFirm aan u uitleggen in haar antwoord. Ook een verlenging van de antwoordtermijn, zal GeeFirm aan u uitleggen.

Als u het niet eens bent met ons antwoord, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit persoonsgegevens van de lidstaat waarin u woont, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

GeeFirm brengt u geen kosten in rekening voor het beantwoorden van uw verzoeken. Ook niet voor de verdere afhandeling daarvan. 

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen privacy statement  Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy statement wordt aangepast, zal dit aan u bekend worden gemaakt.
Meer weten of een vraag stellen ?